Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Bless Coffee Roasters z dnia  10 grudnia 2017 r. (Regulamin).

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku ( dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Natalia Piotrowska Bless Coffee Roasters (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn); wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7431948842 oraz numerem statystycznym REGON 366323188, adres poczty elektronicznej: hello@blesscoffeeroasters.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 535 607 430.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje zakres dostarczonych (uzupełnionych) danych przez Klienta, które dostarczone zostały do Administratora poprze przesłanie wypełnionego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu firmy, numer telefonu oraz adresu IP komputera. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat po likwidacji konta i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 

4. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

6. Wśród możliwych celów zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora są:

(a) realizacja przepisów prawa
(b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. utworzenie konta, realizacja Zamówienia)
(c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy
 
7. Wśród możliwych odbiorców danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są:
 
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 
 
8. Wśród danych osobowych Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, Administrator może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz w  wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 
9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.

10. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy.

11. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

12. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 
13. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne aczkolwiek może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 
14. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 
 
15. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z  systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ze Sprzedawcą, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

16. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

17. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl