Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLESS COFFEE ROASTERS

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, takie jak: warunki zakładania i prowadzenia Konta, warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, warunki dokonywania płatności, warunki realizacji dostawy, warunki składania reklamacji i określa pozostałe uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W celu skorzystania z usług Sklepu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Natalia Kwiatkowska Bless Coffee Roasters (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn); wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7431948842 oraz numerem statystycznym REGON 366323188, adres poczty elektronicznej: hello@blesscoffeeroasters.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 535 607 430.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Sposób kontaktowania się ze Sprzedawcą odbywać się powinien na wskazane powyżej dane kontaktowe tj. telefonicznie, drogą e-mailową bądź korespondencją listowną w Dni Robocze od godz.9.00 do godz.16.00.

1.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

1.5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów. Każdy klient ma możliwość korzystania z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku.

1.6. Definicje

1.6.1. DZIEŃ ROBOCZY- jest dniem od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.2. FORMULARZ REJESTRACJI- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta, ewentualne zrealizowanie Zamówienia oraz korzystanie z określonych funkcji Sklepu Internetowego.

1.6.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.6.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usako moment zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.

1.6.7. KOSZYK- Usługa Elektroniczna, formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

1.6.8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- Czas kompletowania Zamówienia oraz wydania go dla dostawcy celem dostarczenia przedmiotów zatwierdzonych w Koszyku na wskazany przez Klienta adres do dostawy; czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

1.6.9. CZAS DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA- czas dostarczenia Zamówienia, liczony od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę rozumiany jne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

1.6.10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.6.11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.6.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie Sklepu Internetowego.

1.6.13. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klienta; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod adresem http//www.blesscoffeeroasters.pl/informacje/polityka-prywatnosci/

1.6.14. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.blesscoffeeroasters.pl

1.6.15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Natalia Kwiatkowska Bless Coffee Roasters (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn); wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7431948842 oraz numerem statystycznym REGON 366323188, adres poczty elektronicznej: hello@blesscoffeeroasters.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 535 607 430.

1.6.16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

1.6.17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6.18. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

1.6.19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.6.20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia (Koszyka) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty.

 

2.REJESTRACJA I LOGOWANIE

2.1. Rejestracja możliwa jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) przejściu do Rejestracji poprzez kliknięcie w napis "Zarejestruj się", który znajduje się w lewej górnej części Sklepu Internetowego, (2) wypełnieniu Formularza Rejestracji (E-mail, Hasło, Powtórz Hasło) i (3) kliknięciu pola "Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść" oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Hasło podane przy procesie Rejestracji umożliwia dostęp do Konta. Obowiązkiem Klienta jest chronienie hasła oraz nieudostępnianie go osobom trzecim.

2.1.2. Logowanie możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) przejściu do Logowania poprzez kliknięcie w napis Zaloguj się, który znajduje się w lewej górnej części Sklepu Internetowego, (2) wypełnieniu pola Zaloguj się (E-mail, Hasło) i (3) kliknięciu pola „Zaloguj się”.

2.1.3 Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane podczas dokonywania rejestracji w Sklepie.

2.1.4. Podczas Rejestracji niezbędługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.1.5. W celu ukończenia Rejestracji zostaje wysłany link aktywacyjny na adres e-mail podany przez Klienta. Potwierdzenie rejestracji następuje po wykonaniu kroków zawartych w mailu z linkiem aktywacyjnym. Po zatwierdzeniu, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dot. prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

2.2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym momencie. Należy wówczas wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania go przez Sprzedawcę. 

2.2.1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta utrzymując termin wypowiedzenia 7 dni jeżeli zostają bądź zostały naruszone postanowienia Regulaminu lud powszechnie obowiązujące przepisy prawa przez Klienta.

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu procesu Rejestracji.

3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@blesscoffeeroasters.pl lub też pisemnie na adres: Bless Coffee Roasters, ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn.

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

3.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@blesscoffeeroasters.pl lub też pisemnie na adres: Bless Coffee Roasters, ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn.

3.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.2.1. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

3.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 

3.3.2. Pisemnie na adres: Bless Coffee Roasters ul. Towarowa 2/A-020, 10-417 Olsztyn

3.3.3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@blesscoffeeroasters.pl

3.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.4. Tryb dokonywania zwrotów:

3.4.1. Konsument, który dokonał zawarcia umowy na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny- należy wówczas złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3.4.2. W przypadku, gdy Konsument dokonał złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca dokonał przyjęcia oferty Konsumenta, oferta ta przestaje wiązać.

3.4.3. Wysłanie oświadczenia przed upływem danego terminu jest warunkiem zachowania niniejszego terminu zwrotu.

3.4.4. W momencie odstąpienia od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane płatność włączając koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

3.4.5. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem danego terminu.

3.4.6. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru spoczywa na Konsumencie.

3.4.7. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności umów: w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.4.8. Konsument ponowi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3.4.9. W przypadku, gdy Zamówienie nie zostaje odebrane przez Odbiorcę (np. Odbiorca zapomniał odebrać paczki/był nieobecny na miejscu dostarczenia paczki) i paczka wraca do Nadawcy, a Klient wyraża chęć jej otrzymania ponownie i wyraża chęć wysłania ponownie paczki to wówczas Klient jest zobowiązany pokryć koszt ponownego wysłania paczki.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu. 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskiej (PLN). Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

4.3. Ceny podane w Sklepie mogą ulegać zmianie z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

4.4.. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym odbywa się za pomocą Formularza Zamówień. 

4.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu. 

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

5.1.1. Płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy

5.1.1.1. Bank: Bank Millennium S.A. 

5.1.1.2. Numer rachunku: 38 1160 2202 0000 0003 1823 3258

5.1.1.3. Dane do przelewu: Natalia Kwiatkowska Bless Coffee Roasters

5.1.1.4. W tytule przelewu prosimy podać Nr Zamówienia.

5.1.2. Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.

5.1.3  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2. Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.3. Dowód zakupu:

5.3.1. Każdy sprzedany Towar udokumentowany jest w postaci faktury imiennej lub faktury VAT na żądanie Klienta i stanowi potwierdzenie ważnych elementów Zamówienia, jakie zostało złożone przez Klienta.

 

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1. Czas Realizacji Zamówienia rozpoczyna się po:

•uiszczeniu płatności przy odbiorze produktów tj. po zawarciu Umowy Sprzedaży;

•po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę (w przypadku przelewu bankowego)

•po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od operatora płatności (w przypadku płatności PayU)

6.1.1. W związku z powyższym, czas realizacji wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych.

6.1.2. Spełnienie wyżej wymienionych punktów wiąże się z wydaniem Towaru dla dostawcy tj. przewoźnika.

6.1.3. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polski z umożliwieniem realizacji Zamówienia poza teren Rzeczypospolitej Polski w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

7. CZAS DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

7.1. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych;

7.2. Czas dostarczenia Zamówienia liczony jest od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę rozumiany jako moment zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.

7.3. Dostarczenie Zamówienia odbywa się standardowo za pomocą Poczty Polskiej, zastrzegamy także prawo nadania przez naszą firmę Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej w przypadku niemożliwości zrealizowania wysyłki za pomocą Poczty Polskiej z różnych przyczyn.

7.4. Koszt wysyłki uiszcza Klient.

7.5. Towar wysłany zostaje pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. W razie, gdy formularz Zamówienia jest wypełniony niepoprawnie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu omówienia opcji skutecznego doręczenie Zamówienia.

7.6. Niebezpieczeństwo przypadkowej szkody lub utraty Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru. W momencie kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że przesyłka doznała szkody lub ubytku, dostawca tj. przewoźnik ma obowiązek sporządzić protokół, w którym ustali stan przesyłki wraz z okolicznościami powstania utraty lub szkody. Dodatkowo przewoźnik powinien sporządzić taki protokół na żądanie Klienta, jeśli takie żądanie nastąpi przy stwierdzeniu przez Klienta, że przesyłka jest naruszona.

 

8.ZMIANA REGULAMINU

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu względem ewentualnych powodów i zmian prawnych (zmiany przepisów prawa dot. działalności Sprzedawców bądź formy działalności Sprzedawcy) oraz względem ważnych powodów technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu).

8.2. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zarejestrowany w Sklepie Bless Coffee Roasters zostanie o tym poinformowany drogą e-mail (14 dni przed wejściem w życie Regulaminu z nowymi postanowieniami), natomiast Klienci niezarejestrowani zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu na Stronie Głównej Sklepu.

 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Treści zawarte i dostępne w Sklepie Bless Coffee Roasters stanowią przedmiot praw ochrony praw autorskich, praw wyłącznych oraz praw własności przemysłowej. W związku z tym wykorzystanie materiałów oraz treści zawartych w Sklepie w jakiejkolwiek formie i postaci wymaga zgody Sprzedawcy, z zastrzeżeniem każdorazowej zgody Sprzedawcy.

9.2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. Wywiązanie się z danych zobowiązań następuje w momencie uiszczenia wszelkich należności za Towar oraz odbioru Towaru zgodnie ze złożonym Zamówieniem.

9.3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w treści niniejszego Regulaminu podlegają zastosowaniu przepisów prawa powszechnego (m.in. ustawie z dn. 32 kwietnia 2964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

9.4. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

9.5. Data wejście w życie Regulaminu: 10 grudnia 2017 r. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl