Przygotowania do Mistrzostw Polski Barista 2020 rozpoczęte / Preparation to Polish Barista Championships 2020 started
Przygotowania do Mistrzostw Polski Barista 2020 rozpoczęte / Preparation to Polish Barista Championships 2020 started

[ENGLISH VERSION BELOW]

Kiedy po raz pierwszy usiłowałam zebrać się do napisania posta o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Barista 2020 w kalendarzu była końcówka października 2019. Wskazuje to oczywiście na fakt, iż post miał powstać już na początku listopada i, uwaga tutaj mam wytłumaczenie!, - masa obowiązków zawodowych jak i prywatnych (jestem mamą! :) zepchnęła pisanie posta na drugi plan. 

Mamy styczeń 2020 roku, z tej okazji chciałabym życzyć wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, spełniajcie swoje marzenia, dążcie do postawionych sobie celów i pamiętajcie, że nawet te małe osiągnięcia warto przyjmować z uśmiechem, choćby nie zawsze zwiastowały one nam spełnienie tych dużych osiągnięć, to bądźcie z siebie zadowoleni!

Poniekąd pisząc te życzenia chyba też i życzę tego samego samej sobie, bo wiem jak ciężka czasami potrafi być droga do wymarzonego celu i wiem jak też ciężko jest spojrzeć na mniejsze osiągnięcia z taką dozą entuzjazmu i uśmiechu jaką mielibyśmy z całego serca wobec tych dużych osiągnięć.

Wkraczamy w Nowy Rok, który rozpoczęłam pracowicie od samego początku- eliminacje do Mistrzostw Polski Barista 2020 już niebawem bowiem 24 stycznia! 

Okres treningowy do Mistrzostw Barista to zawsze jest dla mnie przyjemny czas. Podczas przygotowań wystawiam na próbę tak naprawdę samą siebie i podczas treningów walczę ze swoimi słabościami i staram się być lepsza w tym co robię podczas występów. 

Swoją drogę na Mistrzostwa Baristów rozpoczęłam jeszcze w roku 2010 w Irlandii. To właśnie od tego roku stawiałam swoje pierwsze kroki w zawodach baristów w Irlandii do 2016 roku włącznie . Pierwsze starty były dla mnie poznaniem formuły zawodów i wdrożeniem się w tematykę mistrzostw, ale przede wszystkim były dla mnie sposobem na poznanie świata kaw segmentu specialty. Mieszkając w Irlandii w hrabstwie Mayo ze względu na dystans jaki dzielił mnie od Dublina, który uważałam za źródło wiedzy i rozkwitu tematyki kaw speciality, wszelkie zdobycie wiedzy i umiejętności było dla mnie na wagę złota i uznałam, że Mistrzostwa właśnie pozwolą mi na bliższe zrozumienie całej branży kawowej i dzięki nim będę poszerzała wachlarz swoich umiejętności.

Moje pierwsze zawody nie wyglądały tak dobrze, jak te już z lat następnych (jak np. zdobycie 7 miejsca na Mistrzostwach Świata Baristów w 2016 roku reprezentując Irlandię, występ możecie zobaczyć tutaj). Bardzo dobrze pamiętam momenty, w których udawałam się na zawody z bardzo podstawowym bagażem wiedzy i doświadczeń, wręcz z jego deficytem, a pierwsze zawody zakończyłam przejściem przez czas tj. mój występ trwał 16 minut!- Już tłumaczę:

Formuła Mistrzostw Barista opiera się na regulaminie Mistrzostw Świata Baristów, który bardzo szczegółowo wskazuje, w jaki sposób odbywa się konkurs. Przede wszystkim występ przewidziany jest na 15 minut, każda sekunda dodatkowa po 15-tu minutach skutkuje punktami karnymi, tj. 1 sekunda= - 1 punkt, natomiast w przypadku wyjścia poza czas w zakresie 60 sekund następuje dyskwalifikacja. 

Dyskwalifikacja w zawodach nie jest czymś przyjemnym, a może bardziej uściślając na pewno nie była przyjemnym doświadczeniem dla mnie, gdy rozpoczynałam swoją drogę w Mistrzostwach. Wynikało to z tego względu, iż najprościej w świecie idąc na jakiekolwiek zawody chyba nikt nie przystępuje do nich, aby osiągnąć właśnie taki wynik,  ale tego typu momenty uczą chyba najwięcej. Ja wówczas postanowiłam uczyć się z roku na rok i postanowiłam, że będę zaangażowana w zawody tak długo, aż w jakiś sposób zacznę osiągać lepsze wyniki i aż któregoś dnia dostanę się na wymarzoną scenę Mistrzostw Świata Baristów. 

Zasadne jest według mnie wierzenie w to, że marzenia podparte ciężką pracą i masą wyrzeczeń są jak najbardziej możliwe do zrealizowania.

W roku 2015 po raz pierwszy zdobyłam tytuł Mistrza Baristów Irlandii tym samym po raz pierwszy miałam przyjemność  reprezentować Irlandię na Mistrzostwach Świata Baristów w Seattle. Niebagatelne przeżycie stanąć na scenie Mistrzostw Świata Baristów, na scenie, o której marzyło się tak długo! Wówczas w roku 2015 zajęłam 32 miejsce. Dało mi to dużo motywacji do dalszej pracy, chciałam polepszyć swój wynik i jeszcze kiedyś powrócić na światową scenę kawową. Udział w Mistrzostwach Świata stał się dla mnie wówczas wielką inspiracją.

Rok 2016 był dla mnie naprawdę wymagający. Wszystko z tego względu, iż postanowiłam po raz kolejny wziąć udział w Mistrzostwach Baristów Irlandii, aby obronić tytuł z roku poprzedniego. Dużo, dużo i jeszcze raz dużo pracy i w roku 2016 ponownie zdobyłam tytuł Mistrza Baristów Irlandii. W tym samym roku także wypracowałam 7 miejsce na Mistrzostwach Świata Baristów, których gospodarzem wówczas była właśnie Irlandia, a same Mistrzostwa odbyły się w Dublinie! 

Osiągnięcie tak wysokiego miejsca było dla mnie naprawdę świetnym doświadczeniem zawodowym jak i osobistym, zarazem jednak od finału dzieliło mnie zaledwie i aż 5 punktów co wywołało we mnie jeszcze większą motywację do dalszej pracy.

Po tylu latach zaangażowania poza Polską, w 2017 roku po raz pierwszy wzięłam udział w Mistrzostwach Polski Barista tym samym wypracowując 1 miejsce i możliwość reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu. Rok 2017 to także ważny dla mnie rok bo wtedy wówczas powstaje nasza palarnia kawy Bless Coffee Roasters.

Od tego momentu Mistrzostwa nabierają dla mnie dodatkowego znaczenia, gdyż właśnie od tego momentu reprezentuję na Mistrzostwach własną firmę- coś o czym także marzyłam podczas swojej drogi na wszystkich zawodach na przestrzeni lat. W danym roku zajmuję wówczas 19-te miejsce na Mistrzostwach Świata Baristów z występem obarczonym punktami karnymi za występ ponad 15-minutowy.

2018 i 2019 to dwa lata z rzędu, w których po raz kolejny jestem zaangażowana w Mistrzostwa Polski Barista, gdzie wypracowuję 4 miejsce w 2018 roku oraz 2 miejsce w roku 2019. W ciągu tych Mistrzostw kawa jaką serwuję jest w pełni opracowana przez nas samych w Bless Coffee Roasters. Oznacza to, że sami wykonaliśmy w 100% pracę w wyselekcjonowaniu ziarna, opracowaniu ziarna, wypaleniu ziarna oraz zbudowaniu i zaprezentowaniu występu na Mistrzostwach. Lata te są dla nas wyjątkowe pod każdym względem, każdy start w zawodach uczy mnie i nas czegoś nowego.

W ten sposób docieramy właśnie do przygotowań do kolejnych Mistrzostw, o których wspomniałam na początku tego posta. Jeśli zakwalifikuję się do finału Mistrzostw Polski Barista 2020 w marcu to wówczas będę miała kolejną szansą na wypracowanie jeszcze lepszego wyniku, natomiast 1 miejsce zdobędzie możliwość reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata Baristów w Australii w maju 2020. 

W roku 2020 wierzę w progres na wielu płaszczyznach i cieszę się z każdego osiągnięcia!

 

 

 

ENGLISH VERSION

When I first tried to write a post about preparations for the 2020 Polish Barista Championships, the calendar was the end of October 2019. This obviously indicates that the post was to be created at the beginning of November and, attention here I have an explanation! - a lot of professional duties and private (I am a mother! :) pushed writing a post to the background.

We have January 2020, on this occasion I would like to wish everyone a Happy New Year, fulfill your dreams, pursue your goals and remember that even these small achievements are worth taking with a smile, even if they do not always herald us to fulfill these great achievements, then be pleased with each other!

In a way, writing these wishes, I think I wish the same myself, because I know how difficult sometimes the road to a dream goal can be and I know how difficult it is to look at smaller achievements with the amount of enthusiasm and smile that we would have with all our heart in the face of these great achievements.

We are entering the New Year, which I started laboriously from the very beginning - qualifying for the Polish Barista 2020 Championship soon because on January 24!

The training period for the Barista Championship is always a pleasant time for me. During preparations, I put myself to the test and in practice I fight my weaknesses and try to be better at what I do during performances.

I started my way to the Barista Championship in 2010 in Ireland. It was from this year that I took my first steps in the barista competition in Ireland up to and including 2016. The first attempts for me were to learn the formula of the competition and to get into the subject of the championships, but above all they were a way for me to get to know the world of specialty coffee. Living in Ireland in County Mayo because of the distance that separated me from Dublin, which I considered as a source of knowledge and flourishing topic of specialty coffees, all gaining knowledge and skills was at a premium for me and I decided that the Championships would allow me to understand more closely coffee industry and thanks to them I will be expanding my range of skills.

My first competition didn't look as good as the ones from the following years (like winning 7th place at the 2016 World Barista Championship representing Ireland, you can watch performance here). I remember very well the moments when I went to a competition with a very basic baggage of knowledge and experience, even its deficit, and the first competition ended with passing through time, i.e. my performance lasted 16 minutes! - I explain already:

The formula of the Barista Championships is based on the regulations of the World Barista Championships, which shows in detail how the competition takes place. First of all, the performance is foreseen for 15 minutes, each additional second after 15 minutes results in penalty points, i.e. 1 second = - 1 point, while in the event of exceeding the time in the range of 60 seconds disqualification occurs.

Disqualification in competitions is not something pleasant, and perhaps more specifically it was certainly not a pleasant experience for me when I started my way in the Championships. This was due to the fact that the easiest way in the world when going to any competition probably no one joins them to achieve just such a result, but this type of moments probably teach the most. At that time, I decided to learn from year to year and decided that I would be involved in the competition until I somehow get better results and one day I get to the dream stage of the World Barista Championships.

In my opinion, it is reasonable to believe that dreams supported by hard work and a lot of sacrifices are possible to realize.

In 2015, I won the Irish Barista Champion title for the first time, and for the first time I had the pleasure to represent Ireland at the World Barista Championships in Seattle. A considerable experience to stand on the stage of the World Barista Championships, on the stage you've dreamed of for so long! Then in 2015 I took 32nd place. It gave me a lot of motivation to keep working, I wanted to improve my result and one day return to the world coffee scene. I got really inspired attending the championships of world level as competitor.

The year 2016 was really demanding for me. All because I decided once again to take part in the Irish Barista Championships to defend the title from the previous year. Lots, lots and lots of work again and in 2016 I won the Irish Barista Championship again. In the same year I also worked out 7th place at the World Barista Championships, which was hosted in Ireland, and the Championships were held in Dublin!

Reaching such a high place was a really great professional and personal experience for me, but at the same time I was only 5 points away from the finals, which made me even more motivated to continue working.

After so many years of involvement outside Poland, in 2017 I took part in the Polish Barista Championships for the first time, thereby earning 1st place and the opportunity to represent Poland at the World Barista Championships in Seoul. 2017 is also an important year for me because then our Bless Coffee Roasters brand was created.

From that moment, the Championships have an additional meaning for me, because from that moment I represent my own company at the Championships - something that I also dreamed of during my way at all competitions over the years. In a given year, I occupy the 19th place at the World Barista Championships with penalty points for a performance of over 15 minutes.

2018 and 2019 are two years in a row in which I am once again involved in the Polish Barista Championships, where I achieve 4th place in 2018 and 2nd place in 2019. During these Championships the coffee I serve is fully developed by ourselves at Bless Coffee Roasters. This means that we've done 100% of the work ourselves in selecting the beans, processing the beans, roasting the beans, and building and presenting the performance at the Championships. These years are unique to us in every aspect, every start in the competition teaches me and us something new.

In this way we are reaching the next Championships, which I mentioned at the beginning of this post. If I qualify for the final of the Polish Barista 2020 Championships in March then I will have another chance to work out an even better result, first place is to represent Poland at the World Barista Championships in Australia in May 2020.

In 2020, I believe in progress on many levels and I am happy with every achievement!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl